AUDITEVA, s.r.o.

AUDITEVA, s.r.o.

Audítorská spoločnosť


Audit

Výrok audítora k finančným výkazom alebo iným dokladom vychádzajúcim z účtovnej jednotky či už pre orgány štátnej správy, banky alebo pre bežných investorov znamená záruku, že informácie, ktoré využívajú, predovšetkým investori pre zhodnotenie svojho kapitálu, sú pravdivé a relevantné pri prognóze kapitálových aktivít.

Skutočnosti zistené počas auditu vie vo svoj prospech využiť aj rozumné vedenie, či už spoločnosti, družstva alebo inej organizácie, ak si uvedomí dôsledky zistených nedostatkov. Ich včasná náprava môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Audítor vystupuje nielen ako kontrolný orgán, ale aj ako kompetentný poradca a následný audit správne vedenej spoločnosti mu dáva pocit dobre vykonanej práce.

V súčasnej dobe vykonávame audit prevažne podnikateľských subjektov – obchodné spoločnosti, hlavne spoločnosti s ručením obmedzeným, ale aj družstvá. V prípade záujmu overujeme účtovníctvo neziskových organizácií.

Poradenstvo a účtovníctvo

Každý podnikateľ má zo zákona povinnosť viesť účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) alebo daňovú evidenciu. Ak sa však chce naplno venovať svojim podnikateľským aktivitám, a nie iba predpisom, termínom podaní, daňových priznaní, hlásení a iných predpísaných tlačív, príde čoskoro k záveru, že starosti s ekonomickou agendou je potrebné prenechať profesionálom.

Profil

AUDITEVA, s.r.o.
audítorská spoločnosť
Číslo licencie SKAU a UDVA: 400
IČO: 50 570 811
DIČ: 2120 415 275

Spoločnosť bola založená v januári 2017. Vo februári 2017 splnila všetky požiadavky nevyhnutné pre získanie licencie na výkon štatutárneho auditu. Od tohto dátumu aktívne vykonáva audity individuálnych účtovných závierok, konsolidáciu účtovnej závierky obchodných spoločností a audity účtovných závierok iných subjektov (družstvá, neziskové organizácie). Konateľom a súčasne štatutárnym audítorom spoločnosti je Ing. Eva Dobisová.

Dôveryhodná firma 2021


Ing. Eva Dobisová
audítor
Číslo licencie SKAU: 147

Audítorskej profesii sa venuje od roku 1992, kedy bol v Československu a neskôr na Slovensku zavedený inštitút audítora. Praktické skúsenosti z účtovníctva, daňovej oblasti a zostavovania účtovných závierok získala ako ekonómka spoločnosti s ručením obmedzeným a neskôr akciovej spoločnosti. Štátne skúšky audítora pre Slovenskú republiku zložila v marci 1993. Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve je ako každý audítor povinná absolvovať pravidelné školenia s problematikou daní, účtovníctva. Tie sú zdrojom informácií odovzdávaných klientom. Školenia z Medzinárodných audítorských štandardov organizované predovšetkým Slovenskou komorou audítorov, prípadne inými špecializovanými subjektami sú zas kľúčové pre výkon auditu.

Kontakt

AUDITEVA, s.r.o.
Ing. Eva Dobisová
Štefánikova ul. 98/68
058 01 Poprad

M: +421 903 642 672
E: auditeva.pp@gmail.com